Allmänna villkor

← Överblicka våra villkor

Mellan Spicy Dream AB, nedan kallat Spicy Dream, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja Spicy Dreams produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Spicy Dream och Återförsäljaren.

1. Allmänt

Spicy Dream förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.spicydream.se. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande härom skickats till Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.spicydream.se och de behöver således inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.

Definitioner:

Återförsäljare
Avser Spicy Dreams avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Administratör
Avser fysisk person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Spicy Dream enligt punkt 4 nedan samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan.

Försäljningsgruppen avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Spicy Dreams produkter.

Leverans och distribution av Spicy Dreams produkter sker i syfte att Återförsäljaren genom försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Spicy Dreams produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Återförsäljaren ska sälja Spicy Dreams produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Spicy Dream motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Spicy Dreams produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Spicy Dream i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Spicy Dream anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Spicy Dream. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Spicy Dreams åtaganden

Spicy Dream förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Spicy Dreams produkter, att Återförsäljaren tillsett att Administratör utsetts och att sådan Administratör uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Spicy Dreams uppförandekod.

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Spicy Dream i samband med köp och försäljning av Spicy Dreams produkter.

Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer antal startpaket med visningspaket enligt Spicy Dreams instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

Om Återförsäljaren använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Spicy Dreams produkter, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

5. Administratör

Administratör ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs.

Administratören har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Spicy Dream och Återförsäljaren. Administratören ska vara ansvarig för alla kontakter med Spicy Dream i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Administratör går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Spicy Dream enligt detta avtal.

Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Administratören att denne erhållit fullmakt från den förening som Administratören företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Administratören ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Spicy Dream.

Administratören ska följa och respektera Spicy Dream uppförandekod.

Om Administratören använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Spicy Dreams produkter, åtar sig Administratören att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor. Administratörens personuppgifter sparas och behandlas i databas hos Spicy Dream under detta avtals giltighetstid och för en skälig tid om maximalt tre (3) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas i syfte att Spicy Dream ska kunna uppfylla sina åtaganden under detta avtal samt för att kunna ge Administratören information och erbjudanden. De personuppgifter som kommer behandlas är främst sådana uppgifter som Administratören direkt eller indirekt lämnar till Spicy Dream under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Administratören till Spicy Dreams behandling av Administratörens personuppgifter som den beskrivits ovan. Administratören har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. Administratören har alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så kan kontakt tas med Spicy Dreams Sälj/support på tfn 031-709 56 01/29.

Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som Administratör utan Återförsäljarens och Spicy Dreams skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter

Administratören ska lägga skriftlig beställning av produkter via mail till Spicy Dream, instruktioner för hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Spicy Dream. I annat fall kan Spicy Dream inte garantera leverans.

7. Leverans och frakt

Spicy Dream har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Spicy Dream att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska via mail i samband med orderläggning meddela Spicy Dream till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Spicy Dream.

Spicy Dream äger avböja en beställning eller avbryta en leverans om Spicy Dream bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

De beställda startpaketen levereras fraktfritt från Spicy Dream till Återförsäljaren enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av beställning överstigande 249 paket levereras fraktfritt. För order under 250 paket tillkommer en fraktkostnad enligt gällande tabell. Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Spicy Dream efter överenskommelse mellan parterna.

8. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att Försäljningsgruppen inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Spicy Dream utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Spicy Dream omgående, dock senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans från Spicy Dream. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Spicy Dream efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Spicy Dream enligt Spicy Dreams vid var tid gällande prislista. Spicy Dream äger ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits.

Efter avslutad försäljning ska startpaketen betalas enligt faktura.

Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Spicy Dream och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Spicy Dream äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Spicy Dream.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Spicy Dream och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens reklamationsrätt

Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter genom att ta kontakt med Spicy Dream direkt.

13. Övrigt

Spicy Dream AB är ett dotterbolag till Newbody AB. Genom att starta en försäljning med Spicy Dream och därmed ingå ett bindande avtal med Spicy Dream under dessa Allmänna Villkor, samtycker Återförsäljaren bland annat till att Återförsäljarens personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer behandlas på sätt som anges under punkt 5 ovan inom Newbody-koncernen för marknadsföring-, statistik- och analysändamål.

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Återförsäljaren ingår med Spicy Dream utan Spicy Dreams skriftliga medgivande.